Dr. Öğr. Üyesi Toros Güneş Esgün

Dr. Öğr. Üyesi Toros Güneş ESGÜN
e-posta: tgesgun@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 83 00 Dâhili: 116

 

Çalışma Alanları:

Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Etik, Kültür Felsefesi.

Yüksek Lisans Tezi: “Carl Schmitt’in İnsan Anlayışı Çerçevesinde Siyasal Kuramların Antropolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme”, Dan. Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Doktora Tezi: “Otoriteden Otonomiye: Yasa ve Özgürlük”, Dan. Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2016.

Vermiş Olduğu Dersler: Felsefe Tarihi I, Felsefe Tarihi II, Felsefeye Giriş, Özgürlük Sorunu, Hukuk Felsefesi, Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri, Eleştiri Kuramları, Sanat Felsefesi, 19. yüzyıl Felsefe Metinleri.

İdari Görevler: Erasmus Koordinatör Yardımcılığı

Eserler

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

“Leviathan’ın Hayaletleri: Schmitt ve Neumann’da Devlet ve Hukuk” DTCF Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, Haziran 2018. (Link: //www.dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/5275/5106)

“Antigone Tragedyasında Uyuşmazlık, Eşitlik ve Siyaset”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, 2017. (Link: //www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/article/viewFile/1241/pdf_181)

 “Kant’ın Hukuk Öğretisinde Yurttaşlık Durumuna Geçiş ve İzinverici Yasanın Olanağı”, FLSF, Sayı 23, 2017. (Link: //www.flsfdergisi.com/sayi23/139-158.pdf)

“Adorno’da Yaşam ve ‘Doğru’ Yaşam”, ETHOS Felsefe, Bahar, 2017. (Link://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/main/?page=oku&id=173)

 “Jacques Ranciére’de Siyasetin Olanağı ve Demokrasi”, Felsefe Arkivi, Sayı 36,  2012/1.

Ulusal Kitap Bölümleri:

“Thomas Hobbes: Modern Devletin Biyopolitik Kuruluşu”, BiyoPolitika Cilt I içinde, (der. Onur Kartal), NotaBene Yayınları, 2017.

“Carl Schmitt”, Siyaset Felsefesi Tarihi- Platon’dan Zizek’e içinde, (der. Kurtul Gülenç, Ahu Tunçel), Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2017.

“Yasa ve İstisna Arasında Adaletin Siyasallığı”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek içinde, (der. Bahadır Gülşen, Erkan Bozkurt, Gülce Sorguç, Umut Morkoç), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2014. (Link: https://www.academia.edu/11201635)

“21. yüzyılda Kant Estetiğini Yeniden Düşünmek”, Afşar Timuçin’e Armağan, içinde (der. Çetin Veysal), Etik Yayınları, İstanbul, 2010.

Yabancı Dilde Yayınlar:

“Politik Als Emanzipation:  Ein Kommentar zur Antigone aus der Sicht Rancières” Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, içinde,   2018.(Link:https://www.pdcnet.org/wcp23/content/wcp23_2018_0069_0459_0464)

 “Erlaubnisgesetze und Politik bei Kant”, Rechtstaatlichkeit: Kant içinde,“(ed. Andrzej M. Kaniowski, Ewa Wyrebska, Tomasz Michalowski), Uniwersytet Lodzki , Lodz, 2012.

Çeviriler:

“R.Jaeggi, Yaşam Biçimlerinin Eleştirisi”, ViraVerita E-Dergi, Sayı 7, Mayıs 2018. (Link: https://viraverita.org/e-dergi/7/rjaeggi-yasam-bicimlerinin-elestirisi)

“Führer Hukuku Korur”, Carl Schmitt, ViraVerita.org, 2017. (Link: //viraverita.org/yazilar/fuhrer-hukuku-korur)

“Siyasal Birliğin Üçlü Yapısı”, Carl Schmitt, ViraVerita.org, 2015. (Link: //viraverita.org/yazilar/siyasal-birligin-uclu-yapisi)

“Güç İlişkilerinin Hukuki Yoğunlaşması: Nicos Poulantzas ve Hukuk”,  Sonja Buckel, Marksist Hukuk ve Devlet Teorisi, içinde, (der. Taner Yelkenci), NotaBene, Ankara, 2013.

“Tarihselci Hukuk Okulunun Felsefi Manifestosu”, Karl Marx, Genç Düşünceler içinde, (der. Önder Kulak), NotaBene, Ankara, 2013.

Carl Schmitt Baruch Spinoza’ya Karşı ya da Siyasal Teolojinin Sonu Üzerine”, Manfred Walther, Felsefelogos Sayı:40, İstanbul, 2011.

“Marx’ta Yabancılaşma Problemi”, Reinhard Jellen, FelsefeYazın Dergisi, 14. Sayı, 2009.

 “Doğa Hukukundan Dünya Tarihine”, Hans Heinz Holz, Baykuş Felsefe Yazıları, Sayı:3, İstanbul, 2008.

“Hegel’in ‘Tinin Görüngübilimi’ Kitabının Problemleri”, Wolfgang Bonsiepen, Monokl, Sayı: 4-5, İstanbul, 2008.

Uluslararası Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

“Teneke Trampet Romanında Savaş ve Suçluluk”, V. Uluslararası Uludağ Felsefe Kongresi, Bursa, 11-13 Ekim 2018.

“Heteronomische Autonomie: Ein Kritischer Versuch über Gesetz und Freiheit”, V. Tagung für praktische Philosophie, Salzburg/Avusturya, 16-17 Kasım 2017.

“Schmitt’e Karşı Neumann”, 4. Uluslararası Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Sempozyumu, Kocaeli, 20-21-22 Mayıs 2016.

“The Limits and Potentialities of Law From Feminist Perspective”, 15. International Association of Women Philosophers Symposium, Madrid, İspanya, 24-27 Haziran 2014.

“Politik Als Emanzipation:  Ein Kommentar zur Antigone aus der Sicht Rancières”, Dünya Felsefe Kongresi, Atina/Yunanistan, 4-9 Ağustos 2013.

“Die Entscheidung zum Krieg und  Souveränität bei Hegel”, Sommerseminar, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung,  “Rechstaatlichkeit: Kant, Hegel, Habermas” Frankfurt Oder/Slubice, Almanya/Polonya, 19-23 Temmuz 2013.

 “Erlaubnisgesetze und Politik bei Kant”,  Sommerseminar, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung,  “Rechstaatlichkeit:Kant, Hegel, Habermas” Frankfurt Oder/Slubice, Almanya/Polonya, 9-13 Temmuz 2012.

Ulusal Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

“Yaşam Biçimi Olarak Ütopya”, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ütopya Sempozyumu, İzmir, 2-3 Mayıs 2018.

“Behemoth’un Hukuku”, Eleştirel Teoriye Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, 6 Ekim 2017.

“Felsefede Yasa Sorunu”, FKSD Çankaya’da Felsefe Söyleşileri, Ankara, 18 Mart 2017.

“Kant ve Anarşi”, Immanuel Kant: Şimdi ve Burada Sempozyumu, Ankara, 15-16 Nisan 2016.

 “Yaşamın Yaşanamazlığı ve ‘Doğru’ Yaşam”, Adorno Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ankara, 9 Kasım 2016.

“Hukuksal Özgürlüğün Ötesi: Toplumsal Otonomi ve Özgürleşme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, 4-6 Kasım 2014.

“Siyasetin Özerkliğinden Etiğin Siyasallığına” 25. TFK İstanbul Seminerleri, Yeditepe Üniversitesi, 28-29 Kasım 2013.

“Hukuki Pozitivizme Karşı: Doğal Haktan Kararcılığa Leo Strauss’un Hak Kuramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, 26-29 Kasım 2012.

 

Diğer Yazılardan Seçmeler:

“Mağduru Korumak”, Amargi, 2014 (Link: //www.amargidergi.com/yeni/?p=961).

“Thanatos’un Oğulları: Öldüren Sevgi Miti ve Şiddetin Mazaretleri”, FelsefeYazın Dergisi, Sayı:21,  Ankara, Ocak/Şubat 2013. (Link: //viraverita.org/yazilar/thanatosun-ogullari-olduren-sevgi-miti-ve-siddetin-mazeretleri)

 “Kralın Yüzyılında Cumhuriyetçi Bir Filozof: Immanuel Kant”, FelsefeYazın Dergisi, Sayı 18, 2011(Link: //viraverita.org/yazilar/kralin-yuzyilinda-cumhuriyetci-bir-filozof-immanuel-kant)

“Korku, Haz ve Gotik Kültür”, FelsefeYazın Dergisi 12. Sayı,  Nisan/Mayıs 2008.

Yurtdışı Deneyimi:

İsviçre Hükümet Bursu ile Basel Üniversitesi’nin “Menschliches Leben” projesinde misafir araştırmacı. Şubat-Haziran 2011.

Erasmus Programı ile Almanya Saarland Üniversitesinde değişim öğrencisi. Ekim 2005-Temmuz 2006.

Eğitim Faaliyetleri:

“Canlılık ve Yaşam Buluşması”, Logos Seminerleri,  “Siyaset ve Etik Açısından Yaşam”, Nesin Matematik Köyü, Şirince, 26-29 Ekim 2018.

Liselilerle Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri, “Felsefe ve İnsan” Semineri, Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi, 25 Kasım 2016.

Çankaya Kaymakamlığı, Etik Haftası Eğitim Semineri, “Etik, Kamu Etiği ve Gündelik Hayat”, Ankara, 30 Mayıs 2013.

Liselilerle Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri, “Küreselleşen Dünyada Felsefenin Olanağı” Paneli, 14 Kasım 2012, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.

Ankara Lise Felsefe Günleri, Atölye Yürütücüsü; “Teknoloji ve Etik”, ODTÜ Lisesi, Ankara,  8 Mayıs 2012.

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Projesi, Felsefeciler Derneği&Kozcağız Belediyesi, Bartın, 11-22 Ağustos 2008.

Düzenleme Faaliyetleri:

“Eleştirel Teoriye Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu”, ViraVerita& Alman Kültür, Goethe Enstitüsü, Ankara 2017.

“Yeniden Hegel Sempozyumu”, ViraVerita&Kampfplatz, Aziz Köklü Salonu A.Ü. SBF, Ankara, 13-14 Aralık 2014.

“Immanuel Kant: Şimdi ve Burada Sempozyumu”, ViraVerita&Kampfplatz, Aziz Köklü Salonu A.Ü. SBF,  Ankara, 15-16 Nisan, 2016.

“Postyapısalcılık ve Sonrası Sempozyumu”, Felsefeciler Derneği, Mimarlar Odası Ankara, 5-6 Mayıs, 2012.

”Adalet Sempozyumu”, Felsefeciler Derneği, Petrol-İş Sendikası, Ankara,  27-28 Mart, 2011.

Editörlük:

“Yaşam”, (Gülçin Ayıtgu ile birlikte) ViraVerita E-Dergi, Sayı 7. Mayıs 2018. (Link: https://viraverita.org/e-dergi/7)

“Akademi”, (M.Murat Öngel ve Serhat Celal Birdal ile birlikte), ViraVerita E-Dergi, Sayı 2, Ekim 2015. (Link: https://viraverita.org/e-dergi/2)

“Eril Şiddet: Fail ve Mağdurun Ötesinde”, (Gülçin Ayıtgu, Ezgi E. Çelik, Ezgi Demir ve Eylem Yenisoy ile birlikte), FelsefeYazın Dergisi Sayı 21, Ocak 2013.

“Din”, (Çetin Türkyılmaz ile birlikte), FelsefeYazın Dergisi Sayı 17, Ocak-Şubat, 2011.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA
Tel. +90 312 297 83 00

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım