Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Toros Güneş Esgün

Doç. Dr. Toros Güneş ESGÜN

Hacettepe Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

e-posta: tgesgun@hacettepe.edu.tr

https://hacettepe.academia.edu/TorosGüneşEsgün

Tel: +90 312 297 83 00

Çalışma Alanları:

Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Eleştirel Teori, 19. yy ve 20.yy Felsefe Tarihi, Edebiyat Eleştirisi.

Yüksek Lisans Tezi: “Carl Schmitt’in İnsan Anlayışı Çerçevesinde Siyasal Kuramların Antropolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme”, Danışman: Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Doktora Tezi: “Otoriteden Otonomiye: Yasa ve Özgürlük”, Danışman: Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Verdiği Dersler: Özgürlük Sorunu, Hukuk Felsefesi, Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri, Sanat Felsefesi, Eleştiri Kuramları, 20. Yüzyıl Felsefe Metinleri I ve II, Sanat Felsefesi Problemleri (Yüksek Lisans), Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri (Yüksek Lisans) Hukuk Felsefesi Problemleri (Doktora), Çağdaş Felsefi Görüşler (Doktora).

İdari Görevler: (2020 Aralık ayından itibaren) Bölüm Başkanı Yardımcılığı, FEDEK Komisyonu, ÖRDİK Komisyonu, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, Erasmus Koordinatörü Yardımcılığı, Tanıtım Koordinatörlüğü.

Eserler

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Ulusal ve Uluslararası Indexler)

 1. “Jacques Ranciére’de Siyasetin Olanağı ve Demokrasi”, Felsefe Arkivi, Sayı 36,  2012.

 

 1. “Adorno’da Yaşam ve ‘Doğru’ Yaşam”, ETHOS Felsefe, Bahar, 2017. (Link://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/main/?page=oku&id=173)

 

 1. “Kant’ın Hukuk Öğretisinde Yurttaşlık Durumuna Geçiş ve İzinverici Yasanın Olanağı”, FLSF, Sayı 23, 2017. (Link: //www.flsfdergisi.com/sayi23/139-158.pdf)

 

 1. “Antigone Tragedyasında Uyuşmazlık, Eşitlik ve Siyaset”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, 2017. (Link: //www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/article/viewFile/1241/pdf_181)

 

 1. “Leviathan’ın Hayaletleri: Schmitt ve Neumann’da Devlet ve Hukuk” DTCF Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, Haziran 2018. (Link: //www.dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/5275/5106)

 

 1. “Beğeni Yargılarından Hukuk ve Politikaya: Kant’ın Ahlak Metafiziği’nde Estetiğin İzleri”, FLSF, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences)2020 Güz, sayı: 30, ss. 345-358.(Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/58166/801524)

 

 

 Kitap Bölümleri (Ulusal ve Uluslararası):

 

 1. “Erlaubnisgesetze und Politik bei Kant”, Rechtstaatlichkeit:Kant içinde,(ed. Andrzej M. Kaniowski, Ewa Wyrebska, Tomasz Michalowski), Uniwersytet Lodzki , Lodz, 2012.

 

 1. “Carl Schmitt”, Siyaset Felsefesi Tarihi- Platon’dan Zizek’e içinde, (der. Kurtul Gülenç, Ahu Tunçel), Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013.

 

 1. “Yasa ve İstisna Arasında Adaletin Siyasallığı”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek içinde, (der. Bahadır Gülşen, Erkan Bozkurt, Gülce Sorguç, Umut Morkoç), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2014. (Link: https://www.academia.edu/11201635)

 

 1. “Thomas Hobbes: Modern Devletin Biyopolitik Kuruluşu”, BiyoPolitika Cilt I içinde, (der. Onur Kartal), NotaBene Yayınları, 2016.

 

 1. “Yaşam Biçimi Olarak Ütopya”, İzmir Felsefe Günleri Bildiri Kitabı 2017-2018 içinde (der. Ezgi Ece Çelik&Özlem Duva) Konak Belediyesi Yayınları, 2018.

 

 1. “Politik Als Emanzipation: Ein Kommentar zur Antigone aus der Sicht RancièresProceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, kitabı içinde,  (ed. Konstantinos Boudouris) Philosophy Documenation Center: Charlottesville, 2018.(Link:https://www.pdcnet.org/wcp23/content/wcp23_2018_0069_0459_0464)

 

 1. “Katip Bartleby Romanında Olumsuzluk ve Sahicilik: Adorno ve Heidegger Arasında Kurgusal Bir Karşılaşma Denemesi”, Disiplinlerarası Bir Bakışla Sanat Yazıları içinde, (der. Ulaş Bager Aldemir), Pinhan Yayıncılık, ss.77-95. Eylül 2020.

 

 1.  “Sunuş: Nietzsche ile Çağı Aşmak”, Gülben Salman ile birlikte, Tanıdık ve Yeni: Nietzsche’de Aşırılık, Yaşam, Kendilik, içinde (der. Toros Güneş Esgün&Gülben Salman), Pinhan Yayıncılık, Ocak 2021.

 

 1. “Kararcılıktan Somut Düzen Kuramına: Carl Schmitt ve Hukuki Düşüncenin Üç Türü”, (Hukuki Düşüncenin Üç Türü içinde, Carl Schmitt, çev. Toros Güneş Esgün), Pinhan Yayıncılık, Nisan 2021.

 

 1. “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği içinde, (der. Aksu Bora&Şengül İnce), Hacettepe Üniversitesi, Temmuz 2021.

 

 1. “Baker’in Kant’ı”, Ulus Baker Okumaları, (ed. Onur Eylül Kara), içinde, İletişim Yayınları, Ağustos 2021.

 

Kitap Editörlüğü:

        

1.“Tanıdık ve Yeni: Nietzsche’de Aşırılık, Yaşam, Kendilik”, Gülben Salman ile birlikte, Pinhan Yayıncılık, Ocak 2021.

 

Kitap Çevirmenliği:

 

    1. Carl Schmitt, Hukuki Düşüncenin Üç Türü, Pinhan Yayıncılık, Nisan 2021.

 

Diğer Yazılardan Seçmeler

 

1. “Thanatos’un Oğulları, Öldüren Sevgi Miti ve Şiddetin Mazeretleri”, ViraVerita, 2013. Link: https://viraverita.org/yazilar/thanatosun-ogullari-olduren-sevgi-miti-ve-siddetin-mazeretleri

 

2. “Mağduru Korumak”, Amargi Feminist Dergi, Sayı 34, içinde, ss.19-22, 2014.

 

3. “Felsefe ve Sosyal Bilimler, Ayrılsak da Beraberiz”. Gülçin Ayıtgu ile beraber, ViraVerita 2014. Link: https://viraverita.org/yazilar/felsefe-ve-sosyal-bilimler-ayrilsak-da-beraberiz

 

4. “Bozkırın Tükenmeyen Papatyaları: Sevgi Soysal’ın Ankarası”, ViraVerita, 2015. Link: https://viraverita.org/yazilar/bozkirin-tukenmeyen-papatyalari-sevgi-soysalin-ankarasi

 

5. “Cabiria’nın Ayakkabısı, Fellini’nin Di Notte Cabiria Filmi Üzerine”, ViraVerita,  Link: https://viraverita.org/yazilar/cabirianin-ayakkabisifellininin-le-notti-di-cabiria-filmi-uzerine 2016.

 

6.“Çirkin Tekrarları Bırakmak”: Tante Rosa, Yaşlılık, Beauvoir, Cogito Dergisi, “Hasta Bir Dünyada Yaşlanmak”, sayı 98 içinde, ss.54-73, Temmuz 2020.

 

7. “Apati’ye Tek Yön: Yeni Normal’de Benjamin’i Hatırlamak”, ViraVerita, Eylül 2020.Link: https://viraverita.org/yazilar/apatiye-tek-yon-yeni-normalde-benjamini-hatirlamak-0

 

8.“Adorno’nun Evsizliği, Teori, Pratik, Güncellik”, Cogito Dergisi, “Eleştiri Zamanı”, sayı 100, içinde, ss.42-62, Aralık 2020.

 

9. “Kendine Ait Bir Oda Artık Yok” Gamze Arslan ile Söyleşi, ViraVerita E-Dergi Sayı 13 içinde, Mayıs 2021.

 

Makale Çevirileri:

 

 1. “Hegel’in ‘Tinin Görüngübilimi’ Kitabının Problemleri”, Wolfgang Bonsiepen, Monokl, Sayı: 4-5, İstanbul, 2008.
 2. “Doğal Hukuktan Dünya Tarihine”, Hans Heinz Holz, Baykuş Felsefe Yazıları, Sayı:3, İstanbul, 2008.

 

 1. “Marx’ta Yabancılaşma Problemi”, Reinhard Jellen, FelsefeYazın Dergisi, 14. Sayı, 2009. 

 

 1. “Carl Schmitt Baruch Spinoza’ya Karşı ya da Siyasal Teolojinin Sonu Üzerine”, Manfred Walther, Felsefelogos Sayı:40, İstanbul, 2011.

 

 1. “Tarihselci Hukuk Okulunun Felsefi Manifestosu”, Karl Marx, Genç Düşünceler içinde, (der. Önder Kulak), NotaBene, Ankara, 2013.

 

 1. “Güç İlişkilerinin Hukuki Yoğunlaşması: Nicos Poulantzas ve Hukuk”,  Sonja Buckel, Marksist Hukuk ve Devlet Teorisi, içinde, (der. Taner Yelkenci), NotaBene, Ankara, 2013.

 

 1. “Siyasal Birliğin Üçlü Yapısı”, Carl Schmitt, ViraVerita.org, 2015. (Link: //viraverita.org/yazilar/siyasal-birligin-uclu-yapisi)

 

 1. “R.Jaeggi, Yaşam Biçimlerinin Eleştirisi”, ViraVerita E-Dergi, Sayı 7, Mayıs 2018. (Link: https://viraverita.org/e-dergi/7/rjaeggi-yasam-bicimlerinin-elestirisi)

 

 1. “Adorno ve Yanlış Yaşam”, ViraVerita.org, Ağustos 2019 (Link: https://viraverita.org/yazilar/adorno-ve-yanlis-yasam)

 

 1. “Marcuse: Adorno Üzerine Düşünceler”, ViraVerita.org, Ağustos 2020 (Link: https://viraverita.org/yazilar/marcuse-adorno-uzerine-dusunceler)

 

Uluslararası Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

 

 1. “Erlaubnisgesetze und Politik bei Kant”,  Sommerseminar, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung,  “Rechstaatlichkeit:Kant, Hegel, Habermas” Frankfurt Oder/Slubice, Almanya/Polonya, 9-13 Temmuz 2012.

 

 1. “Politik Als Emanzipation:  Ein Kommentar zur Antigone aus der Sicht Rancières”, Dünya Felsefe Kongresi, Atina/Yunanistan, 4-9 Ağustos 2013.

 

 1. “Die Entscheidung zum Krieg und  Souveränität bei Hegel”, Sommerseminar, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung,  “Rechstaatlichkeit: Kant, Hegel, Habermas” Frankfurt Oder/Slubice, Almanya/Polonya, 19-23 Temmuz 2013.

 

 1.   “The Limits and Potentialities of Law From Feminist Perspective”, 15. International Association of Women Philosophers Symposium, Madrid, İspanya, 24-27 Haziran 2014.

 

 1. “Schmitt’e Karşı Neumann”, 4. Uluslararası Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Sempozyumu, Kocaeli, 20-21-22 Mayıs 2016.

 

 1. “Heteronomische Autonomie: Ein Kritischer Versuch über Gesetz und Freiheit”, V. Tagung für praktische Philosophie, Salzburg/Avusturya, 16-17 Kasım 2017.

 

 1. “Büyümeyi Reddetmek: Teneke Trampet Romanında Savaş ve Suçluluk”, V. Uluslararası Uludağ Felsefe Kongresi, Bursa, 11-13 Ekim 2018.

 

 

Ulusal Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

 

 1. “Hukuki Pozitivizme Karşı: Doğal Haktan Kararcılığa Leo Strauss’un Hak Kuramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, 26-29 Kasım 2012.

 

 1. “Siyasetin Özerkliğinden Etiğin Siyasallığına” 25. TFK İstanbul Seminerleri, Yeditepe Üniversitesi, 28-29 Kasım 2013.

 

 1. “Hukuksal Özgürlüğün Ötesi: Toplumsal Otonomi ve Özgürleşme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, 4-6 Kasım 2014.

 

 1. “Yaşamın Yaşanamazlığı ve ‘Doğru’ Yaşam”, Adorno Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ankara, 9 Kasım 2016.

 

 1. “Kant ve Anarşi”, Immanuel Kant: Şimdi ve Burada Sempozyumu, Ankara, 15-16 Nisan 2016.

 

 1. “Behemoth’un Hukuku”, Eleştirel Teoriye Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu, ViraVerita&Goethe Institut, Ankara, 6 Ekim 2017.

 

 1. “Yaşam Biçimi Olarak Ütopya”, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ütopya Sempozyumu, İzmir, 2-3 Mayıs 2018.

 

 1. “Maskenin Arkası: Kant’ın Ahlak Metafiziği’ndeki Estetik”, 3. Estetik Kongresi, ODTÜ, Ankara. 23-25 Mayıs 2019.

 

 1. “İyi Yaşamdan Koordinasyona: Yaşam Biçimleri ve Hukuk”, HFSA Sempozyumu, İstanbul, 2-4 Ekim 2019.

 

 1.  “’Olağanüstü’ Durumlarda Özgürlük: Hegel’de Yaşam ve Hukuk”, Hegel ile Özgürlüğü Düşünmek Sempozyumu, ViraVerita&Goethe Institu Ankara, 28 Kasım 2020.

 

 1. “Özgürleşmenin Sacayağı: Apati, Araçsal Akıl Kaygı”, 7. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, 22-24 Ekim 2021.

 

 1. “Tin’in Felaketleri: İkinci Doğa ve Politika”, Hegel’i Anma Kolokyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü, 14 Kasım 2021.

 

 

Söyleşiler, Konuşmalar:

 

  1. “Felsefede Yasa Sorunu”, FKSD Çankaya’da Felsefe Söyleşileri, Ankara, 18 Mart 2017.
  2. “Kant Felsefesi Üzerine”, Ulus Baker Okumaları 31, ODTÜ Vişnelik, Ankara, 30 Mayıs 2019.

 

  1. “Sıradanlığın Eleştirisi: Eleştirel Teori ve Gündelik Yaşam”, DTCF Felsefe Konuşmaları, Ankara, 27 Eylül 2019.

 

  1. “Koşulsuz Buyruktan Negatif Etiğe: Başkalarının Yaşamı”, Ankara Us Atölyesi, Ankara, 30 Kasım 2019.

 

  1. “Krizde Düşünmek ve Yaşamak”, ViraVerita Söyleşileri 15, Ankara 14 Aralık 2019.

 

  1. “Adorno’da Kültür Endüstirisi ve Estetik Olumsuzluk”, Yüz Yüze Felsefe Konuşmaları AHBV Felsefe Bölümü. Şubat 2020.
  2. “Apati’den Diyalektik İmgeleme: Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum”, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Araştırmalar Topluluğu Sanat ve Toplum Söyleşileri, 23 Nisan 2021.
  3. “Negatif Diyalektiğin Politikası, Adorno’da Eleştiri ve Toplumsal Dönüşüm”, MSGSÜ Felsefe Bölümü Online Felsefe Konferansları,  30 Nisan 2021.

 

 

Yurtdışı Deneyimi:

 

   1. İsviçre Hükümet Bursu ile Basel Üniversitesi’nin “Menschliches Leben/ Autonomes Leben” isimli araştırma projesi kapsamında misafir araştırmacı. Şubat-Haziran 2011.

 

   1. Erasmus Programı ile Almanya Saarland Üniversitesinde değişim öğrencisi. Ekim 2005-Temmuz 2006.

 

Eğitim Faaliyetleri:

    1. Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Projesi, Felsefeciler Derneği&Kozcağız Belediyesi, Bartın, 11-22 Ağustos 2008.
    2. Ankara Lise Felsefe Günleri, Atölye Yürütücüsü; “Teknoloji ve Etik”, ODTÜ Lisesi, Ankara,  8 Mayıs 201
    3. Liselilerle Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri, “Küreselleşen Dünyada Felsefenin Olanağı” Paneli, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara 14 Kasım 2012.
    4. Çankaya Kaymakamlığı, Etik Haftası Eğitim Semineri, “Etik, Kamu Etiği ve Gündelik Hayat”, Ankara, 30 Mayıs 2013.
    5. Liselilerle Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri, “Felsefe ve İnsan” Semineri, Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi, 25 Kasım 2016.
    6. Canlılık ve Yaşam Buluşması, Logos Seminerleri, “Siyaset ve Etik Açısından Yaşam”, Nesin Matematik Köyü, Şirince, 26-29 Ekim 2018.
    7. Çağdaş Felsefe Kampı, Arkhe Felsefe, “Adorno’da Negatif Diyalektik, Yaşam ve Politika”, 18-25 Temmuz, 2020.
    8. Sanat Felsefesi Kampı, Arkhe Felsefe, “20. Yüzyılda Sanat ve Politika: Benjamin, Lukács, Adorno”, 15-22 Temmuz, 2021.
    9. Dünden Sonra: Post-Ütopya ve Gündelik Yaşam Kış Okulu, Göçebe Düşünce Derneği, “Sıradanlık ve Uyuşmazlık Arasında Ütopik Deneyim”, 4-5 Aralık 2021.

 

Düzenleme Faaliyetleri:

1. ”Adalet Sempozyumu”, Felsefeciler Derneği, Petrol-İş Sendikası, Ankara,  27-28 Mart, 2011.

2.“Postyapısalcılık ve Sonrası Sempozyumu”, Felsefeciler Derneği, Mimarlar Odası Ankara, 5-6 Mayıs, 2012.

3. “Yeniden Hegel Sempozyumu”, ViraVerita&Kampfplatz, Aziz Köklü Salonu A.Ü. SBF, Ankara, 13-14 Aralık 2014.

4. “Immanuel Kant: Şimdi ve Burada Sempozyumu”, ViraVerita&Kampfplatz, Aziz Köklü Salonu A.Ü. SBF,  Ankara, 15-16 Nisan, 2016.

5. “Eleştirel Teoriye Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu”, ViraVerita& Goethe Enstitüsü, Ankara, 6 Ekim 2017.

6. “Nietzsche: Tanıdık ve Yeni” Sempozyumu, ViraVerita& Goethe Enstitüsü, Ankara, 16 Kasım 2019.

7. “Eleştirel Dialoglar: Kant ve Hegel”, ViraVerita, Ankara, 7 Mart 2020.

8. “Hegel ile Özgürlüğü Düşünmek”, ViraVerita&Goethe Institut Ankara, 28 Kasım 2020.

9. “Enkaz ve Parıltı: Benjamin’de Sanat, Politika, Tarih, Sempozyumu”, ViraVerita&Goethe Institut Ankara, 20 Kasım 2021.

10. Hacettepe Felsefe Bölümü Lisansüstü Kolokyumları, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. (Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen ile birlikte) 2019-2021.

 

Dergi Editörlüğü:

1. “Din”, (Çetin Türkyılmaz ile birlikte), FelsefeYazın Dergisi Sayı 17, Ocak-Şubat, 2011.

2. “Eril Şiddet: Fail ve Mağdurun Ötesinde”, (Gülçin Ayıtgu, Ezgi E. Çelik, Ezgi Demir ve Eylem Yenisoy ile birlikte), FelsefeYazın Dergisi Sayı 21, Ocak 2013.

3. “Akademi”, (M.Murat Öngel ve Serhat Celal Birdal ile birlikte), ViraVerita E-Dergi, Sayı 2, Ekim 2015. (Link: https://viraverita.org/e-dergi/2)

4. “Yaşam”, (Gülçin Ayıtgu ile birlikte) ViraVerita E-Dergi, Sayı 7. Mayıs 2018. (Link: https://viraverita.org/e-dergi/7)

5. “Sanat ve İmgelem: Normalin Sınırında, Eşiğinde, Ötesinde…” (Çağla Karabağ ve Gülben Salman ile birlikte) ViraVerita E-Dergi, Sayı 13, Mayıs 2021 (Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/issue/62537