Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Abdullah Kaygı

ABDULLAH  KAYGI

Prof. Dr.

akaygi@hacettepe.edu.tr

+90 312 297 83 00 Dahili 120

 

 

Ünye'de 1.2.1954'te doğdu. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı Yıl Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine başladı. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesinin Felsefe Bilim Uzmanlığı Programının sınavını kazandı, Ankara'da edebiyat öğretmenliği yaparken bu programda Lisansüstü eğitim için gereken hazırlık eğitimine başladı. 1984 Yılında, yapılan sınavı kazanarak, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümüne Türk Düşünce Tarihi alanında araştırma görevlisi olarak naklen atandı. 1985 yılında, Profesör Ioanna Kuçuradi'nin danışmanlığında yaptığı «Türk Düşünce Tarihinde İnsancıl Düşüncenin Gelişmesine Bir Katkı: Ali Seydi Bey'in "Terbiye-i Ahlâkıye ve Medeniye"si» başlıklı teziyle master derecesini aldı. Aynı yıl askerlik görevini yapıp döndü. 1986 Yılında doktora giriş sınavını kazanıp doktora seminerlerine katılmaya başaldı, Profesör Kuçuradi'nin danışmanlığında yaptığı "Türk Düşüncesinde Batılılaşma ve/veya Çağdaşlaşma Fikri" başlıklı çalışmayla 1990 yılında doktora derecsini aldı. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1994 Yılında Doçent Ünvanını aldı. 2.4.1997 tarihinde aynı bölümde Felsefe Tarihi Anabilim Dalındaki doçentlik kadrosuna atandı. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

 

 

YAYINLAR/ PUBLICATIONS

 

Kitaplar / Books

 1. Türk Düşüncesinde Çağdaşlaşma [Modernization in Turkish Thought], Gündoğan Yayınları, Ankara, 1992.
 2. Edebiyat ve Varlık [Literature and Modes of Being], Kebikeç Yayınları, Ankara, 1995, 1998.
 3. Dinsel Dünya Görüşü ve Felsefe [Religious World-views and Philosophy], Bibliotech Yayınları, Ankara, 2016.
 4. Sanat Felsefesi ve Sinema Sanatı [Philosophy of Art and the Art of Cinema] (Yayına Hazır/ Ready for Print)
 5. Çeviriler/ Translation: Edmund Husserl, Kesin Bilim Olarak Felsefe/Philosophie als strenge Wissenschaft, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, 2007, 2014.

 

Makaleler/ Papers

 1. Nikomakhos’a Etikte Aklın İşi” [The Work of Reason in Nichomachean Ethics], Varlık,  Sayı: 1309, 2016, İstanbul, s. 13-16.
 2. “Felsefeyle Edebiyat Arasındaki Farklı İlişkiler” [Different Relations between Literature and Philosophy], Felsefe ve Edebiyat, Mustafa Günay-Ali Osman Gündoğan (eds), Çizgi Kitabevi, Konya 2014, s. 73-86.
 3. “Felsefi Bilgelik, Doğu Bilgeliği ve Dindarlık” [Religiousness, Philosophical Wisdom and Eastern Wisdom], İoanna Kuçuradi Çağın Olayları Arasında/Among the Events of the Era, Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur, Hülya Şimga (eds), Tarihçi Kitabevi Yayınları, İstanbul 2014, s. 322-335.
 4. “Değer Yargıları ve Değerler” [Value Judgments and Values], Tutarsızlığın İz Sürücüsü, Dilde/Düşüncede, Teo Grünberg’e Armağan, Zekiye Kutlusoy (ed.), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2013, s. 403-410.
 5. “Philosophy, World-views and Religion” [Felsefe, Dünya Görüşü ve Din], Philosophy of Religion, Contemporary Philosophy, Volume 9, Edited by G. Floistad, Springer, Dordrecht 2010, pp. 369-383.
 6. “Felsefe Eğitimi ve Felsefenin Geleceği” [Philosophical Education and the Future of Philosophy], 2007 Dünya Felsefe Günü Bildirileri/Papers of the 2007 World Philosophy Day, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2009, s. 126-131.
 7. “The Concepts of Referentiality and Possibility in the Context of Art”,  Aesthetics and Philosophy of Art, Contemporary Philosophy,  Volume 9,  Edited by G. Floistad,  Springer, Dordrecht 2007, pp. 237-252. 
 8. “The Concept of the Right to Life”, Summerhill, IIAS Review (Indian Institute of Advanced Study Review), Vol. XII, No.2, 2006,  General Editor B. L. Mungekar, Editor A. V. Afonso,  Shimla, pp.30-34.
 9. “Value-Judgments and Values”, Philosophical Anthropology, The Proceedings of the Twenty-first World Congress of Philosophy, Volume 9, Stephen Voss (ed.), Philosophical Society of Turkey, Ankara 2006, pp. 97-102.   
 10. “Felsefe Tarihi ve Felsefe” [Philosophy and its History], Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi,  2004/2, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 127-149.
 11. “Kesin Buyruğu Doğru Anlamak” [To Understand Correctly the Categorical Imperative], Barışın Felsefesi, 200. Ölüm Yıldönümünde Kant, İoanna Kuçuradi (ed.),  Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 7-53.
 12.  “Sanat Olanla Olmayanın Sınırı” [The Borders between What is Art and What is not], 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Ankara, 2006, s. 1-22.
 13.  “Filozoflar Hep Zıt Şeyler mi Söyler?” [Do Philosophers Always Claim Contradictory   Things], Felsefelogos, Sayı: 29, 2006/1, İstanbul, s. 121-130. 
 14.  “Felsefi Açıdan Dindarlık ve Tanrı Kavramları” [The Concepts of God and of Religiousness from a Philosophical Viewpoint], Arslan Kaynardağ’a Armağan, Türkiye’de Felsefenin Kurumlaşması, Mustafa Günay (ed.), İlya Yayınevi, İzmir 2006, s. 258-287.
 15.  “Değerlendirme Sorunu ve İnsan Hakları” [The Problem of Evaluation and Human Rights], İnsan Hakları (Konferans, Panel ve Sempozyumlar), Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayınları,  Ankara 2006, s. 51-81.
 16.  “Etik ve İnsan Hakları” [Ethics and Human Rights], İnsan Hakları (Konferans, Panel ve Sempozyumlar), Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara 2006, s. 85-116.
 17.  “Felsefe, Dinsel Dünya Görüşü ve Değerler” [Philosophy, Religious World-Wiews and Values], Felsefelogos,  Sayı: 24, 2004/3, İstanbul, s. 115-126.
 18.  “Kimlik ve Ulus, Egemenlik ve İnsan Hakları” [Idendity and Nation, Sovereignty and Human Rights], Felsefelogos, Sayı: 18, 2003/2, İstanbul, s. 33-43.
 19.  “Felsefenin Felsefesi/Ne Olduğu Üzerine” [On the Philosophy of Philosophy], Düşünen Siyaset, Temmuz, Sayı:18, Ankara 2003, s. 53-60.
 20.  “Sanat ve Özgöndergelilik” [Art and Self-referentiality], Felsefelogos, Sayı: 20, 2003/1, İstanbul, s. 85-91.
 21.  “Cultural Identity, Between Past and Future”, [Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Kimlik], Human Rights in Turkey and the World in the Light of Fifty-year Experience, Ioanna Kuçuradi (ed.), Hacettepe University Center for Research and Application of the Philosophy of Human Rights, UNESCO Chair for the Philosophy of Human Rights, Ankara 2002, pp. 69-75.
 22.  “Sanat ve Yaratıcılık” [Art and Creativity], I. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu, 3-21 Haziran 2002, Bildiriler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları,  Ankara 2002, s. 75-92.
 23.  “Remzi Savaş’ın Sanatı ve Genel Olarak Sanat Üzerine” [On Art in General and Remzi Savaş’ Paintings], Sanat Yazıları 8, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2001, Güz Dönemi, s. 61-76.
 24.  “Değerden Bağımsız Olmak mı, Değer Yargılarından Bağımsız Olmak mı?” [Value-free or Free of Value Judgments], Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Cilt 25, Şinasi Tekin- Gönül A. Tekin (eds), İoanna Kuçuradi Armağanı, Yayına Hazırlayan: Sevgi İyi, Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü,  2001, s. 183-197.
 25.  “To Be Value Free or Free of Value-Judgments?”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Volume 25, Şinasi Tekin-Gönül A. Tekin (eds), Essays in Honour of Ioanna Kuçuradi, Guest Editor: Sevgi İyi, Published at the Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2001, pp. 199-214.
 26.  “Evrensellik Kavramı ve İnsan Hakları” [The Concept of Universality and Human Rights], Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe, Betül Çotuksöken (ed.), Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2001.
 27.  “Geçmişle Gelecek Arasında Kimlik” [Identity between the Past and the Future], 50 Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, İoanna Kuçuradi ve Bülent Peker (eds), Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, UNESCO İnsan Hakları İçin Felsefe Kürsüsü, Ankara 1999, s. 69-80.
 28.  “Hasan-âli Yücel ve Bugünkü Türkiye” [Hasan- âli Yücel and Today’s Turkey], Doğumunun 100. Yıldönümünde Hasan Ali Yücel Sempozyumu, Bildiriler, İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği Yayını, İzmir 1998, s. 301-308.  
 29.  “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda Andronikos, Uzun Sürmüş Bir Çağın Sonunda Türkiye” [Andronikos in the Evening of a too Long Day, Turkey in the End of a too Long Age], Anadolu Sanat, Bilge Karasu Özel Sayısı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Eskişehir 1996, s. 99-121.
 30.  “Avrupa Fikri Bakımından Türk Düşünürlerinin Batı Kültürüne ve Bugünkü Batının Başka Kültürlere Bakışı” [The Way of Looking of Turkish Thinkers at Western Culture and the Way of  Looking of Present Day West at Other Cultures, Considered from the Idea of Europe],  Varlık, Sayı: 1027, 1993, s. 22-27.
 31.  “Ingarden’e Göre Yazınsal Yapıtın Bilinişi ve Değerler” [The Way of Knowing the Literary Works According to Ingarden and Values], Promete Edebiyat, Sayı: 10-11, 1993, s. 7-20.
 32.  “«E. Boutroux’da Zorunsuzluk Doktrini» Üzerine” [On “The Doctrine of Contingency in E. Boutroux”], Felsefe Tartışmaları, 12. Kitap, Haziran 1992, İstanbul, s. 84-94.
 33.  “Tarihte Nesnellik Sorunu ve E. H. Carr” [The Problem of Objectivity in Historiography and E. H. Carr], Ekin-Belleten, Güz-Bahar 1989, s. 25-38.
 34.  “Platon ve Popper: Adaletli Toplum mu, Açık Toplum mu?” [Just Society or Open Society: Plato and Popper], Felsefe Dergisi, Sayı: 87/1, Ocak 1987, s.127-137.
 35.  “Platon, Felsefe ve Şaşılık Üzerine”, [On Plato, Philosophy and Strabismus], Felsefe Dergisi, Sayı: 88/3, 1988, s. 13-17.
 36.  “Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Ahlâk Öğretimi ve Ali Seydi Bey” [The Teaching of Ethics from Tanzimat to the Republic and Ali Seydi Bey], Felsefe Dergisi, Sayı: 86/2,1986, s.17-25.
 37.  “Sanatta İzmler Üzerine” [On –isms in Art I], Yaba-Öykü Dergisi, Mart-Nisan 1986, Sayı: 11, s. 12-17.
 38.  “Sanatta İzmler Üzerine II, Sanat, Ahlâk ve Etik” [On –isms in Art II], Yaba-Öykü Dergisi, Eylül-Ekim 1986, Sayı: 12, s. 81-91.
 39.  “Sanatta İzmler Üzerine III, Sanat ve Nedeniyle Etkisi!” [On –isms in Art III], Yaba-Öykü Dergisi, Eylül-Ekim 1987, Sayı: 14, s. 30-33.
 40.  “«1984»’ü Değer Felsefesiyle Okumak” [Reading “1984” from the Viewpoint of Axiology], Yaba-Öykü Dergisi, Kasım-Aralık 1984, Sayı: 5, s. 6-15.