Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Cemal Güzel

CEMAL GÜZEL
Prof. Dr.

cmlguzel@hacettepe.edu.tr

+90 312 297 83 00 Dâhili 127

 

Doğum Tarihi: 03 Eylül 1962

Öğrenim Durumu:

Lisans: Hacettepe Üniversitesi EdebiyatFakültesi Felsefe Bölümü, 1985
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 1988
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 1994

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :"Teori Kavramı Üzerine Bir İnceleme", Prof.Dr. İoanna KUÇURADİ

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı : "Karl Popper,İmre Lakatos ve Paul Feyerabend'de Bilim Kavramı ve Rasyonaliteler Sorunu",Prof.Dr. İoanna KUÇURADİ


Görevler:

Arş. Gör.: Hacettepe Üniversitesi EdebiyatFakültesi Felsefe Bölümü, 1987+1994
Dr. Arş. Gör.:  Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1994+1995
Yar. Doç.  Hacettepe Üniversitesi EdebiyatFakültesi Felsefe Bölümü, 1995-2004
Doç. Dr.: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat FakültesiFelsefe Bölümü, 2004-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Bayar, Işıl, "Viyana Çevresi'nin BilimsellikÖlçütü Üzerine Bir İnceleme", Hacettepe Üniversitesi, 1999.

Aydın, Azmi, "David Hume'un Nedensellik Kavramı"Hacettepe Üniversitesi, 2000.
Erdem, Çiğdem, "Terör ve Terörizm KavramlarıÜzerine Bir İnceleme", Hacettepe Üniversitesi, 2000.


Yönetilen Doktora Tezleri:

Daşkaya, İbrahim, "Carnap ve Quire'daSoyut Varlıklar Sorunu"

Kabadayı, Talip, Yanlışlanabilirlik ÖlçütüneYönelik Eleştiriler Üzerine Bir Çalışma"

Bayar, Işıl, "'Tarihin Sonu' Fikri ile 'Küreselleşme'Arasındaki İlişkin Üzerine Bir İnceleme"


İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yrd. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 2002-2003


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği


 
 

ESERLER

A. Alan Endeksleri Kapsamındaki DergilerdeYayımlanmış Makaleler

1. Güzel, Cemal, "TheoriadanDoctrinaya",Journal of Turkish Studies, Vol.25, Harvard University,2001, 121+132.
2. Güzel, Cemal, "Batı" ile "Doğu"nun TümdengelimliUslamlamaları: Aristoteles'in Syllogismi ile HintlilerinNyaya-VaisesikasıÜzerine", Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Aralık, 2001,37-53.
3. Güzel, Cemal, "Türkiye'de Maddecilik ve MaddecilikKarşıtı Görüşler", Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1,Haziran, 2002, 63-81.
4. Güzel, Cemal, "Aurelius Augustinus'un Varlıkİle Bilgi Kavramları", Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı2, Aralık, 2002, 141+151.
5. Güzel, Cemal, "Aristoteles'te Bilgi, Bilim,Bilgide Kesinlik", Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1,Haziran, 2003.
6. Güzel, Cemal, "Platon'un Bilgi Görüşü",EdebiyatFakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Aralık, 2003


B. Yazılan ulusal kitaplar veyakitaplarda bölümler:
B.I. Kitapta Bölüm

1- Güzel, Cemal, "Antikçağda Ontoloji".VehbiHacikadiroğlu ArmağanıFelsefe Tartışmaları, Ed. Doğan Özlem,Hayrettin Ökçesiz, Şükrü Argın, Everest Yayınları, İstanbul, 2002. (ss.235-246)
2- Güzel, Cemal, "Korkunun Korkusu: Terörizm",SilinenYüzler Karşısında Terör, Ed. Cemal Güzel, Ayraç Yayınevi; Ankara, 2002.(ss.7+19).


B.II. Kitap Editörlüğü

1- Güzel, Cemal, Sağduyu Filozofu:Popper, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1996.
2- Güzel, Cemal, Bir Bilgi Anarşisti: Feyerabend,Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1996.
3- Güzel, Cemal, Çoğulculuğun Kuramcısı:Lakatos, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999.
4- Güzel, Cemal, Silinen Yüzler KarşısındaTerör, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2002.


Diğer yayınlar :

Felsefe Sözlüğü, yay. A.Baki Güçlü,Erkan Uzun, Ü.Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2002.
Doğu Felsefesi ile Mantık maddelerinin tümü.
Güzel, Cemal, "Dünya Problemleri KarşısındaBilim Felsefesi", Adam Sanat, sayı:212, Eylül, 2003.


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstüdüzeydeki dersler:
2001 - 2002 Güz

Fel 121-01 Mantık I
Fel 121-02 Mantık I
Fel 211-01 17.YY'da Felsefe
Fel 243-02 Varlık Felsefesi
Fel 371 Yab.Dil.Fel.Prob.
Fel 497 Tez Çalışması
Fel 123 Mantığa Giriş
Fel 751 Ortaçağda Fel.Prob. (Doktora)

2001 - 2002 Bahar

Fel 112 Ortaçağ ve Rön.F.   
Fel 232-02 Bilim Felsefesi
Fel 232-03 Bilim Felsefesi
Fel 322 Mantık II
Fel 272 Yab. Dil. Fel. Prob.
Fel 324 Mantık 3  
Fel 612 Bilim Felsefesi Prob. (Y.Lisans)
Fel 704 Seçilmiş Fel. Metinleri (Doktora)

2002 - 2003 Güz

Fel 121-02 Mantık I
Fel 271 Yab.Dil.Fel.Prob.
Fel 123 Mantığa Giriş
Fel 703 Felsefe Problemleri (Doktora)

2002 - 2003 Bahar

Fel 232-01 Bilim Felsefesi  
Fel 322 Mantık II
Fel 272 Yab. Dil. Fel. Prob.  
Fel 324 Mantık
Fel 312 Bilim Felsefesi Prob. (Y.Lisans)
IHA 681 İnsan Hakları Sorunları I (Y. Lisans)
Fel 792 Çağdaş Felsefi Görüşler (Doktora)