Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Harun Tepe

 

 

TEPE, HARUN

Prof. Dr.

 

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Beytepe Ankara

+90 312 297 83 00 Dâhili 118

+90 312 297 83 01

harunt@hacettepe.edu.tr

 

 

Derece

           Alan

  Üniversite

  Yıl

Lisans

 Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1978

Y. Lisans

 Nüfus Dinamiği

Hacettepe Üniversitesi

1981

Y. Lisans

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

1985

Doktora

 Felsefe

Hacettepe Üniversitesi, Johannes Gutenberg Universität Mainz (Almanya)

1990

 

Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçent: Felsefe, Hacettepe, 1991-1993

Doçent: Felsefe, Hacettepe, 1993-2002

Profesör: Felsefe, Hacettepe, 2002-

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Bal, Aysel. “İnsan Haklarının Doğal Hukukla Temellendirilmesi Üzerine” Hacettepe Ü., 1998

Gedik, Nermin., “Felsefe Açısından Temel İnsan Hakları Belgeleri”, Hacettepe Ü., 1999.

Özcan, Muttalip., “Aristoteles Etiği ve MacIntyre’ın Erdem Görüşü”, Hacettepe Ü., 2001.

Ciniviz , Yaşar. "Etik Sorunlar Açısından Ekolojik Etik",  Hacettepe Ü., 2002.

Panos, Rejina., “Horkheimer  ve Adorno’nun Aydınlanma Eleştirileri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Ü., 2005.

Gülbahar, Gülay. Kant’ta Yasa, Ahlak Yasası ve Özgürlük, Hacettepe Ü., 2006

Kart, Berfin., Deontolojist ve Teleolojist Kuramlar İkileminde Erdem Etiği, Hacettepe Ü., 2006

Gelmez, Aydın., Aristoteles Etiğinde ve Duygusalcılıkta Etik Bilgi Sorunu, Hacettepe Ü, 2006

Bayrak, Metin, Günümüz Türk Mimarisine Felsefeyle Bakmak, Hacettepe Ü. 2010

 

Doktora Tezleri

Erbay, A. , “Marksizm’de Hümanizm Sorunu”, Hacettepe Ü., 2000.

Veysal, Ç.   "Max Horkheimer'de Nesnelleşme ve Özgürleşme Sorunu”, Hacettepe Ü. , 2003

Erdem, H., “‘‘Karl Jaspers Felsefesinde Doğruluk, İletişim ve Siyaset”, Hacettepe Ü., 2005.

Özcan, M. Tarihsel Varlık Alanının Oluşumunda Bireyin ve Kişinin Yeri, Hacettepe Ü., 2006.

Adugit, Y., Etikte Akıl ve Duygu İkilemi, Hacettepe Ü., 2007

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Approaches in Ethics and Kuçuradi’s Ethics”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları,  Sevgi İyi(Ed.), Vol. 25. 2001, pp. 289-297.

 “Günümüz Etiğinin Epistemolojik İkilemleri”, flsf Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Sayı 2, 2006 Güz, s. 73-82.

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedingsbasılan bildiriler

1.  "Ethics in the Beginning of XXI. Century", Curj- Calicut University Research Center Journal, Issue 2, Vol. 2, November 2001, pp. 5-13.

2. “Identity, Cultural Identities and Human Rights”, Human Rights in Turkey and the World in the Light of Fifty-year Experience, I. Kuçuradi (Ed.), Hacettepe University, 2002, Ankara, pp. 76-85.

3. “Professional Ethics: It’s Foundations and Problems”, Police Professional Ethics, İ. Bal-M. B. Eryılmaz(eds.), Police Academy Publications, Ankara 2002, pp. 55-62.

4. “Approaches to Ethics in Turkey and in the World”, Value, Culture and Communication”, M. Aiftinca (ed.), Romanian Academy, Bucharest, 2004.

5. “Karl Otto Apel’in Ortak Sorumluluk Etiği”, (Ethics of Co-Responsibility)  II. Uluslararası Felsefe Konferansı Bildirileri, Kocaeli Üniversitesi Yayını, İzmit, 2005, s. 134-142.

6. . “Etik Bakış Açısından Yozlaşma”, Kocaeli Üniversitesi, IV. Uluslararası Felsefe Konferansı Yozlaşma, Kocaeli Üniversitesi, 2007, s. 42-47.

7. “Epistemological Dilemmas of Contemporary Ethics”, Proceedings of 21st World Congress of Philosophy, Volume 1, pp. 25-30 2007.

8. “Ethics in Turkey”, Proceedings of 21st World Congress of Philosophy, Volume 13 I. Kuçuradi(ed.), pp. 325-337, 2007

 

Yazılan uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler

1. Tepe, Harun, "'Ethics of Journalism' or On Ethical Problems in the Mass Media", in: Ethics of Professions: Medicine, Business, Media, Law, I. Kuçuradi (ed.), Springer, Berlin Heidelberg, New York, 1999, s. 101-114.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Tepe, Harun, “Yüzyılımızın Dönemecinde Etikten Beklenenler ve Etiğin Durumu", Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat Fakültesi DergisiJournal of Faculty of Letters, cilt/Volume 15, sayı/Number 2,  1998. s. 59-69.

2. Tepe, Harun, "Türkiye'de Etik Çalışmaları", Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat   Fakültesi DergisiJournal of Faculty of Letters, cilt/Volume 16, sayı/Number 1, 1999, s. 1-12.

3. Tepe, Harun, "Viyana Çevresi Filozoflarında Doğrulama ve/veya Onaylama", Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat Fakültesi Dergisi, Journal of Faculty of Letters, Cilt/Volume 16 sayı/Number 2, 1999, s. 1-10.

4. Tepe, Harun, "İnsan Hakları ve Anayasalarımız: 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları", Frankofoni, No. 12, Ankara, 2000, s.

5. Tepe, Harun, Çiğnenen Onurlar ya da Gazetecilikte Etik Sorunlar”, Kültür ve İletişim, Culture and Communication, 2000, 3/1, s. 97-112.

6. Tepe, Harun, “Etik, ‘Biyoetik’ ve ‘Psikiyatri Etiği’”, 3P Psikiyatri  Psikoloji  Psikofarmokoloji Dergisi, Cilt 8, sayı 1, 2000, s 35-41. 

7. Tepe, Harun, “Platons Politeia: Eine Utopie oder ein Entwurf einer ‘geschlossenen Gesellschaft’?”, Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat Fakültesi Dergisi, Journal of Faculty of Letters, Cilt/Volume 17 sayı /Number 1, Haziran/June 2000, s. 1-8.

8.  “Çalışma İlişkileri ve Etik”, TBB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. Sayı 16, Ekim, Kasım, Aralık 2003, s. 2-6.

9. “İnsan Hakları Nedir ve Neyin Aracıdır?”, Sivil Toplum, Düşünce ve Araştırma Dergisi, Journal of Civil Society, Yıl 4, sayı 13-14, Ocak-Haziran 2006, s.17-26.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.

1. Tepe, Harun, “Bilgilenme Hakkı: Bilgi ve İnsan”, 38. Kütüphane Haftası Bildirileri, Yay .Haz. Ali Can … [ve başkaları], Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. , 2002, s. 102-107.

2. Tepe, Harun, “Değerler ve Değer Bilgisi”, Bilgi ve Değer, Ş. Yalçın (ed.), Vadi Yay., Ankara, 2002, s. 342-353.

3. “Hukuk Felsefesi: Hukuk mudur Felsefe mi?”, HFSA 6, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul Barosu, İstanbul 2003, s. 9-16.

4. “Etik Bilgi ve Yaşam”, DTCF Felsefe Bölümü , Araştırma Dergisi, Sayı 17,, Yıl 2003-2, s. 3-7.

5. “Günümüz Sorunları Karşısında Kant Etiği”, Varlık Dergisi 2004 Kasım Sayısı.

6. “Hukuk ve Etik: Hukukun Etik Temelleri” HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu yayını, Nisan 2005, s. 58-62.

7. “Değerlerden Bağımsız Bir Hukuk Mümkün müdür? Hukukun Etik Temelleri”,  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006 Bildirileri, 2006, Ankara, 2. Cilt, ss. 182- 197. (2. Baskı Cilt 2, s. 165-178

8. ’İyi’ Nedir ya da Neye ‘İyi’ Denebilir?”, s. 97-103, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, ODTÜ Felsefe Bölümü, Ankara, 2007.

 

Diğer yayınlar

A. Telif Kitaplar:

1. Etik ve Metaetik—20. Yüzyıl Felsefesinde Normatiflik Sorunu. Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara, 1992.

2. Platondan Habermas'a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat. Ark Yayınevi, Ankara, 1995.

B. Ortak Yazılan Kitaplar-Kitap Bölümleri

1. Biyoetik Terimleri Sözlüğü, Oğuz, Y., Tepe, H., Büken Örnek N, Kucur Kırımsoy D., TFK Yayınları, 2005, Ankara.

2.  Barışın Felsefesi, 200. Ölüm Yıldönümünde Kant, I. Kuçuradi (yay. Haz.), TFK, Ankara, 2006.

3. “Savaşlar Karşısında Kant’ın ‘Ebedi Barış’ Düşüncesi”, Arslan Kaynardağ’a Armağan, Mustafa Günay (Yay. Haz.), İlya, İzmir, 2006, 320-329.

4. “İnsan, Teknik ve Teknoloji”, Uluğ Nutku’ya Armağan, İnkilap, İstanbul, 2006, 292-302.

5. “İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri”, İnsan Hakları, Konferans, Panel ve Sempozyumlar, Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma Uygulama ve Danışma Merkezi, Ankara, 2006, s. 143-169.

6, “İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri”, İnsan Hakları, Konferans, Panel ve Sempozyumlar, Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma Uygulama ve Danışma Merkezi, Ankara, 2006, s. 172-197.

C. Çeviri Kitaplar:

1.  Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Edmund Husserl, Çev. Harun Tepe, Bilim ve Sanat, 1997, (2. basım 2003) Ankara.

2. Ontolojinin Işığında Bilgi, N. Hartmann, Çev. Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., 1998 Ankara.

3. İnsanın Kosmostaki Yeri, Max Scheler, Çev. Harun Tepe, Ayraç Yay., 1998 Ankara.

D. Editörlüğü Yapılan Kitaplar:

1. Etik ve Meslek Etikleri: Tıp, İşletme, Medya ve Hukuk. Harun Tepe (ed.), Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2000, Ankara.

2. Proceedings of 21st World Congress of Philosophy, Volume 1 Ethics, Harun Tepe, Stephen Voss (eds.), Philosophical Society of Turkey, 2007, Ankara

 

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcılığı                                  Hacettepe        1995- 2002

Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği          Hacettepe        1999- 2002

H. Ü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği          Hacettepe        1998- 2008

İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı                Hacettepe        2003- 2009

Felsefe Bölüm Başkanlığı                          Hacettepe        2003-2006

H. Ü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürlüğü                              Hacettepe        2008-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurum Saymanı)

 

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler.

 

Akademik

Dönem

Dersin Adı

 Haftalık Saati

Öğrenci

Yıl

 

 

              Teorik           

Uygulama

Sayısı

 2007-2008

Güz

Fel 417            20. Yüzyılda Felsefe II

FEL 255 Özgürlük Sorunu

FEL 271 Yabancı Dilde Felsefe Met. I

FEL 601 Felsefede Araştırmanın Özelliği

FEL 773            Yüzyılımızda İnsan

İHA 601             İnsan Haklarının Antropolojik                  Temelleri

 4

3

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 0

0

2

0

0

0

 

 

 

 

35

18

8

3

2

5

 

 

 

Bahar

FEL 212             18. Yüzyılda Felsefe

FEL 212              18. Yüzyılda Felsefe

FEL 344               İnsan Felsefesi

FEL 272     Yabancı Dilde Felsefe Metinleri II

FEL 671    Etik Problemleri

İHA 601          İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri

 

 

 

 

 4

4

3

2

3

3

 

 

 

 

 

0

0

0

2

0

0

 

 

 

 

 

40

43

15

6

2

5

 

 

 

 2008-2009

Güz

Fel 417            20. Yüzyılda Felsefe II

FEL 255 Özgürlük Sorunu

FEL 271 Yabancı Dilde Felsefe Met. I

FEL 601 Felsefede Araştırmanın Özelliği

İHA  761 İnsan Haklarına İlişkin Pratiğe          Yansıyan Teorik Sorunlar

İHA 601             İnsan Haklarının Antropolojik                  Temelleri

 4

 3

2                           

3

 

3

 

3

 0

0

2

0

 

0

 

0

 33

23

9

9

 

5

 

3

 

İlkbahar

FEL 212             18. Yüzyılda Felsefe

FEL 212              18. Yüzyılda Felsefe

FEL 344               İnsan Felsefesi

FEL 272     Yabancı Dilde Felsefe Metinleri II

FEL 671    Etik Problemleri

İHA 601          İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri

 

 4

 3

3

2

3

3

 0

0

0

2

0

0