Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Nazile Kalaycı

NAZİLE KALAYCI

Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

nazilekalayci@gmail.com, nazilek@hacettepe.edu.tr

+90 312 297 83 00 Dâhili 123

 

EĞİTİM

 

Yüksek Lisans: “Nietzsche’nin Modern Kültürü Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme”, Dan., Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, Ankara.

 

Doktora: “Kamusal Alan Kavramı Üzerine Bir İnceleme: Aristoteles, Marx, Habermas”, Dan., Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, Ankara.

 

İDARİ GÖREVLER

 

(2019 Eylül’den itibaren) Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

ÜYELİKLER

 

Türkiye Felsefe Kurumu Üyesi, 2002’den itibaren.

Hacettepe Üniversitesi Akademik Etik Kurul Üyesi, 2014-2019.

Hacettepe Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 Eylül’den itibaren.

 

YABANCI DİLLER

 

Almanca (İyi), İngilizce (Orta), Eski Yunanca.

 

ESERLER

A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. “Gadamer ve Hermeneutik”, Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cilt 1, Sayı 2, Haziran 2003, ss. 334-365.

2. “Heidegger’in Dil Felsefesi: Dil ve Dilin Özü”, Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cilt 1, Sayı. 3, Haziran 2004, ss. 217-233.

3. “Hegel’in Tarih Felsefesinde Vardığı ‘Tarihin Sonu’ Çıkmazının Nietzsche’nin ‘Ebedi Dönüş’ Düşüncesiyle Aşılması Üzerine”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Aralık 2005, ss. 261-279.

4. “Trajik Kültür mü, Sokratik Kültür mü? Nietzsche’nin Sokratik Kültürü Eleştirisi”,Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cilt 1, Sayı 4, Temmuz 2005, ss. 45-64.

5. “Nietzsche ile Marx’ın İnsan Görüşlerinin ‘İnsan Hakları’ Kavramının Temellendirilmesi Bakımından Önemi”, Yeditepe’de Felsefe, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı. 6, 2007, ss. 1-11.

6. “Felsefe Tarihinde Kamusal Alan”, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, Sayı 41, 2009, ss. 1-33.

7. “Farklılıkların Temsili Sorunu ve Kamusal Alan”, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, Cilt 46, Sayı 4, Aralık 2013, ss. 1-27.

8. “Siyaset Felsefesinde ‘Temsil’ Sorunu”, Felsefe Logos, Fesatoder Yayınları, İstanbul, Sayı 51, 2013/4, , ss. 109-126.

9. “Klasik Tragedyalarda ‘Yakışıksız Ölüm’, ‘Yas’ ve ‘Tanıklık’ Sorunu”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 54, Sayı 2, 2014, ss. 193-210.

10. “Bir Parrhesiastes Olarak Diogenes”, Frankofoni, sayı 27, 2015, ss. 297-309.

11. “Parrhesia ve Sıradan Kötülük Bağlamında Sokrates ve Eichmann”, Felsefe Logos, sayı 56, Fesatoder Yayınları, İstanbul, 2015/1, ss. 157-169.

12. “Bir ‘Parrhesia’ Olarak Gezi Parkı”, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, sayı 8, Ocak 2015, ss. 29-47.

13. Melike Molacı, Nazile Kalaycı, “Varlık Aşırı Bir Ontoloji: Stoacı Bir Şey”, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, Sayı 55, 2019, ss. 88-111.  

 

B- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. “Aristoteles’in Siyaset Felsefesinden Günümüz için Çıkarsamalar”, Lapsus, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 3, 2008, İstanbul, ss. 39-65.

2. “Platon ve Nietzsche’de İdealar Kuramı ve Perspektivizm Bağlamında Ölüm-Yaşam İlişkisi”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Alef Yayınevi, İstanbul, Sayı 5, 2009, ss. 31-51.

3. “Kamusal Alan Kavramına İlişkin Felsefi Belirlemeler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 20, 2010, ss. 183-192.

4. (Röportaj), “Eril Şiddet Üzerine”, Felsefe Yazın, Ankara, 21. Sayı, Ocak-Mart 2013, ss. 65-68.

5.Daimon’dan eudaimonia’ya: Aristoteles’te mutluluk”, Cogito, Aristoteles Özel Sayısı, YKY, İstanbul, 2014, ss. 257-275.

6. “Klasik Tragedyalarda Koro’nun Sesi: Adalet”, Mit ve Masallar, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı 71, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2014-15, ss. 257-275.

7. “Siyasetin ‘Yeni’ Öznesi Olarak Çokluk”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, 8 Ocak 2015, ss. 1-13.

//www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/Siyasetin_Yeni_Politik_Aktoru_Olarak_Cokluk.pdf

8.Spinoza’nın Etika’sı Bağlamında Mizahın Politik İşlevi”, Konuk Yazar, Posseible Düşünme Dergisi, 6. Sayı, Aralık 2014, ss. 20-28.

//www.posseible.com/makale-47/spinozanin-etikasi-baglaminda-mizahin-politik-islevi.php

9.Erinysler’den Eumenidler’e: abject olarak kadın”, Annelik Sayısı (Sayı 81), Cogito, YKY, İstanbul, Yaz 2015, ss. 42-60.

10.Kadın uygarlığın neresinde?”, Platon’dan Günümüze Devlet İmgesi, Varlık, Varlık Yayınları, İstanbul, Ocak 2016, ss. 7-11.

11.polis, politēs, politeuesthai: Aristoteles’in politika felsefesinde tartışma sanatının işlevi”, Varlık, Varlık Yayınları, İstanbul, Ocak 2016, ss. 7-11.

12. “Hayvan: Tür mü Birey mi?”, Faunaya Ağıt, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı 82, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2017, ss. 81-97.

13. “Annelik, Hayvan-Oluş, Yeryüzü”, Yerküre Krizi, Dönüşen İnsan, Sayı 93, Cogito, YKY, İstanbul, Bahar 2019, ss. 36-54.

 

C- Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

1. “Nietzsche ile Marx’ın İnsan Görüşlerinin ‘İnsan Hakları’ Kavramının Temellendirilmesi Bakımından Önemi”, Dünya Felsefe Kongresi, İstanbul, Ağustos, 2003 (Özeti Yayınlandı).   

2. “Kant’ın ‘Ebedi Barış’ Düşüncesini Küresel Barış Açısından Okumak”, V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Ekim‚ 2008 (Yayınlandı).

3. “Die Öffentlichkeitsfunktion des Chors in der antiken Tragödie”, XXIII. Uluslararası Felsefe Kongresi, Atina, Ağustos, 2014 (Özeti Yayınlandı).

4. “Yaralarım Benden Önce Vardı: Yunan Mitolojisine Dair Feminist Bir Okuma”, Davetli Konuşmacı, Ardahan Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2019.

 

D- Sempozyumlar, Ulusal Kongreler, Seminerler

 

1. “Trajik Kültür mü, Sokratik Kültür mü? Nietzsche’nin Sokratik Kültürü Eleştirisi”, TFK’nun Yıllık İstanbul Seminerleri, İstanbul, Kasım, 2004.

2. “Kamusal Alan Kavramına İlişkin Felsefi Belirlemeler”, İstanbul Barosu Sempozyumları: Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar, İstanbul, 25-29 Ağustos, 2008.

3. “Var mısın? Nietzsche ile...”, Genç Aydınlanma Kulübü Seminer Dizisi, Bilkent Üniversitesi, Mayıs, 2010.

4. “Felsefenin Bugünü ve Yarını”, Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kasım, 2011.

5. “Siyaset Felsefesinde ‘Temsil’ Sorunu”, Kapadokya Felsefe Çalıştayı: Çağdaş Felsefede Sorunlar, (Düz: Yeditepe Üniversitesi), Ürgüp, 10-14 Haziran, 2012.

6. “Bir Parrhesiastes Olarak Diogenes”, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk: Sinoplu Bir Filozof, Diogenes, (Düz: Unesco Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Felsefe Kurumu), Sinop, 19-20 Nisan, 2013.

7. “Klasik Tragedyalarda Koronun Sesi: Adalet”, Yasa, Şiddet, Adalet Sempozyumu (Düz: Konak Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü), İzmir, 9-10 Mayıs, 2013.

8. “Doğruyu Söylemek: Hakikat, Eleştiri ve Toplumsallık”, Felsefeciler Derneği, Haziran Toplantıları IV, Şirince, 7-9 Haziran, 2013.

9. “Kalabalık, Halk, Çokluk”, Felsefeden Siyasete Bir Gezi, MSGSÜ, İstanbul, 9-11 Nisan, 2014.

10. “Antigone, Eumenidler ve Yakarıcılar’da Ölme Hakkı, Yakışıksız Ölüm, Yas”, Ege Üniversitesi Ulusal Felsefe Kongresi: Günümüzü Felsefe İle Düşünmek, İzmir, 14-17 Mayıs, 2014.

11. “Hakikat Kavgası”, Çokluğun Direnişi, Direnişin Çoğulluğu, VI. Ulus Baker Buluşması, ODTÜ Mimarlık Amfisi, Ankara, 25-27 Ekim, 2014.

12.Parrhesia ve Sıradan Kötülük Bağlamında Sokrates ve Eichmann”, MSGSÜ, İstanbul, Şubat, 2014.

13. “Politik Bir Erdem Olarak Parrhesia”, Toplumsal Travmaların Arka Planı, Siyaset ve Yalan Sempozyumu, (Düz: Alternatif Düşünce Derneği ve Ebert Vakfı), Ankara, 31 Ocak, 2015.

14. “Spinoza’nın Etika’sı Bağlamında Mizahın Politik İşlevi”, Spinoza ile Karşılaşmalar, MSGSÜ, İstanbul, 26-27 Şubat, 2015.

15. “Kötülüğün Sıradanlığı”,  Felsefe Kültür Sanat Derneği, Ankara, 2 Nisan, 2015.

16.Erinysler’den Eumenidler’e: abject olarak kadın”, Felsefe-Edebiyat Sempozyumu, (Düz: Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi), Van, 29-30 Nisan, 2015.

17. “Hayvan: tür mü, birey mi?”, İzmir Felsefe Günleri, (Düz: Dokuz Eylül Üniversitesi ve Konak Belediyesi), İzmir, 14-15 Mayıs, 2015.

18. “Klasik Tragedyalarda Adalet ve Yasa Tartışması”, FKSD 1. Sonbahar Buluşması, Hindiba Doğa Evi, Mengen, 5-6 Eylül 2015.

19. “Phaidon (Ruh Üzerine)”, Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi, Platon Okumaları III, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 4 Aralık 2015.

20. “Bir Tragedya Okuması: Oresteia”, Felsefeciler Derneği, Ankara, 1 Nisan, 2016.

21. “Hayvanlara Dair”, Tipik Bir Orta Saha Mücadelesi Şeklinde Geçen Karşılaşma (21 Nisan-28 Mayıs), Küratör: Zeynep Öz, SPOT Üretim Fonu, İstanbul, 24 Nisan, 2016.

22. “Antik Yunan’da Kamusal Bir Yaşam Deneyimi Olarak Polis”, İzmir Felsefe Günleri, (Düz: Dokuz Eylül Üniversitesi ve Konak Belediyesi), İzmir, 12-13 Mayıs, 2016.

23. “Hayaletler, Yas ve Tanıklık Sorunu”, Uluslararası Öykü Derneği, Ankara, 2016.

24.Philosophia nedir?”, Dünya Felsefe Günü, ODTÜ, KKM, Ankara, 17 Aralık 2016.

25. “Polis, Politēs, Politeuesthai”, Aristoteles Sempozyumu,  Uludağ Üniversitesi, Bursa, 9 Aralık 2016.

26. “Politikanın Ereği Olarak Mutluluk”, Aristoteles Sempozyumu,  Ege Üniversitesi, İzmir,16 Aralık 2016.

27. “Sokrates’in Son Sözü”, AKS Felsefe Konuşmaları, Antalya, 2 Aralık 2017.

28. “Erinysler’den Eumenidler’e: Bir Abject Olarak Kadın”, Thursday Talks, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Başkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 9 Mart 2017.

29. Sokrates’in Son Sözü, 18 Mayıs 2017, İstanbul, Us Atölyesi, Barış Manço Kültür Derneği, İstanbul, 18 Mayıs 2017.

30. “Phaidon”, Platon Kampı, Arkhe Projesi, Nesin Matematik Köyü, Şirince, 7-20 Ağustos 2017.

31. “Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak”, Söyleşi, (Devrim Sezer, Ünsal Doğan Başkır ile birlikte), Salt Galata, İstanbul, 3 Şubat 2018.

32. “Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak”, Söyleşi, Babil Kültür ve Sanat Evi, Ankara, 7 Nisan 2018.

33. “Klasik Tragedyalarda Bir Abject Olarak Kadın: kültürün kuruluşunda anneliğin inşası”, HÜKSAM Seminerleri, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, 20 Nisan 2018.

34. “Klasik Tragedyalarda Siyasal Boyut”, Haklar ve Politik Problemler, Süleymanpaşa Belediyesi Felsefe Günleri, Tekirdağ, 5-6 Mayıs 2018.

35.Oresteia Üçlemesi”, Tragedya ve Antik Yunan Kültürü Kampı, Arkhe Projesi, Nesin Matematik Köyü, Şirince, 13-26 Ağustos 2018.

36. “Antik Yunan’da Bios ve Zōē Olarak Yaşam”, Canlılık ve Yaşam Kampı, Logos Derneği, Nesin Matematik Köyü, Şirince, 26-29 Ekim 2018.

37. “Tragedyalarda Kehanet: Tiran Oidipous”, Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 16 Kasım, 2018.

38.Polis’in aleni-kalabalığından Stoa’nın mahrem-yalnızlığına”, Yalnızlık Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 5-7 Aralık 2018.

39. “Klasik Anlatılarda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın”, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sempozyumu, Medisep, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, 16 Aralık 2018.

40. “Antik Yunan’da Şiire Karşı Diyalektik”, Assos’ta Felsefe: Felsefe ve Diyalektik, 1-2 Şubat 2019, Assos, Çanakkale.

41. “Sokrates’in Son Sözü”, Koza Gençlik Derneği, 9 Mart 2019, Çanakkale.

42. “Farklı Disiplinlerde Kadın”, H.Ü. Hukuk Topluluğu Kadın Zirvesi, 15-16 Mart 2019, Ankara.

43. “Aristoteles Etiğinde Politik Mutluluk”, TETKON, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 15 Mart 2019.

44. “Köy Enstitülerinde Eğitim: Yemekle Birlikte Pişmek”, Canlandırılacak Köy Yolunda: Akçadağ Köy Enstitüsü, Malatya İnönü Üniversitesi, 17 Nisan 2019.

45. “Felsefe ve Komedi Yaz Okulu”, Nesin Matematik Köyü, Şirince, 22-28 Temmuz 2019.

46. “Doğruyu Söyleme Problemi”, Urla Felsefe Günleri, İzmir, 4-6 Ekim 2019.

47. “Nietzsche’nin Dionysosları: “Dionysosça Olan Nedir?” sorusunun yanıtlanamazlığı üzerine”, Nietzsche Sempozyumu, Goethe Enstitüsü, Ankara, 16 Kasım 2019.

48. Yalan Geleceğe Hükmedebilir mi? Arendt’te Eylem ve Hakikat, Politika Teorisi Atölyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 29 Kasım, 2019.

 

E- Çeviriler

 

1. (Almanca-Türkçe), Simmel, Georg. “Metropoller ve Tinsel Yaşam”, Modern Kültürde Çatışma’nın içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 9. baskı, Kasım 2013.

2. (Eski Yunanca-Türkçe), Aristoteles. Poietika, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2005, gözden geçirilmiş 2.baskı, Pharmakon Yayınevi, Ankara, 2012.

3. (Eski Yunanca-Türkçe), Platon. Phaidon, Kabalcı Yayınları, Hümanitas Dizisi, İstanbul, 2013.

4. (Almanca-Türkçe), Joachim Perels, “Weimar Cumhuriyeti’nde Sosyal Demokrat Hukuk Kuramı”, Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi içinde, ed. Taner Yelkenci, Notabene Yayınları, Ankara, 2013, ss. 231-247.

 

F- Ortak Kitap

 

1. “Aristoteles’in Siyaset Felsefesi”, Siyaset Felsefesi Tarihi, (Ed. Kurtul Gülenç, Ahu Tunçel), Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2014, ss. 48-64.

2. “Antigone, Eumenidler ve Yakarıcılar’da Ölme Hakkı, Yakışıksız Ölüm, Yas”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, Ed. B. Gülşen, E. Bozkurt, G. Sorguç, U. Morkoç, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi, Yayın No. 190, İzmir, 2014, ss. 15-29.

3. “Bir Parrhesiastes Olarak Diogenes”, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk II: Sinoplu Filozof Diogenes, Yay. Haz. Harun Tepe, Betül Çotuksöken, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2015, ss. 71-93.

4. “Spinoza’nın Etika’sı Bağlamında Mizahın Politik İşlevi”, Spinoza ile Karşılaşmalar, der. G. Ateşoğlu, E. Canaslan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 238-255.

5. “Klasik Tragedyalarda Yakışıksız Ölüm, Yas ve Tanıklık Sorunu”, Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak (Ed. D. Sezer, N. Kalaycı), Metis, İstanbul, 2017, ss. 170-198.

6. “Giriş: Klasik Tragedyalar, Çağdaş Sorunlar”, Devrim Sezer ile birlikte, Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak (Ed. D. Sezer, N. Kalaycı), Metis, İstanbul, 2017, ss. 9-22.

7. “Politik Bir Erdem Olarak Parrhesia”, Yeni Türkiye, Hakikatsiz Siyaset, Soylu Yalan, Ed. Betül Yarar, Phoenix, Ankara, 2018, ss. 119-141.

 

 

G- Kitap

 

1. Nazile Kalaycı, Klasik Düşüncelerin İzinde Güncel Politika Sorunları, Pharmakon Yayınları, Ankara, 2015.

2. Devrim Sezer ve Nazile Kalaycı (Ed.), Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak, Metis, İstanbul, 2017.

 

H- Diğer Yayınlar

 

1. “Doğruyu Söylemek’: Hakikat, Eleştiri ve Toplumsallık”, 1.5.2013, e-skop

//www.e-skop.com/skopbulten/“dogruyu-soylemek”-hakikat-elestiri-ve-toplumsallik/1259

2. “Hakikat Kavgası: Bir Parrhesia Olarak Gezi Parkı”, 19.7.2013, e-skop

//www.e-skop.com/skopbulten/hakikat-kavgasi-bir-parrhesia-olarak-gezi-parki/1407

3. “Necla Rüzgar’ın Fauna’sı ya da Tanıklık Üzerine”, 25.1.2014, e-skop

//www.e-skop.com/skopbulten/necla-ruzgarin-“fauna”si-ya-da-taniklik-uzerine/1759

4. “Hayaletler: Ölüm, Yas ve Tanıklık Sorunu”, 01.12.2014, e-skop

//www.e-skop.com/skopbulten/sanat-ve-olum-hayaletler-olum-yas-ve-taniklik-sorunu/2221

5. “Hayvan: bir sınır aşma imkânı”, 14.6.2016, e-skop

//www.e-skop.com/skopbulten/hayvan-bir-sinir-asma-imkâni/2975

6. “Yaralarım Benden Önce Vardı: Uygarlığın Kuruluş Mitlerine Dair Feminist Bir Okuma”, 29.05.2019, e-skop

//www.google.com/url?q=https://www.e-skop.com/skopbulten/yaralarim-benden-once-vardi-uygarligin-kurulus-mitlerine-dair-feminist-bir-okuma/4991

 

I- Gelecek Etkinlikler

 

 

J- Yayınlanacak Eserler

 

1. “Toplumsal Cinsiyet ve Bilim”, Ezgi Ece Çelik ve Nazile Kalaycı, Kitap Bölümü.